Powrót do strony głównej
poradnia dietetyczna

Schudnij bez
efektu jojo

Mail/Login:
Hasło:
Waga kg
Wzrost cm
 

Regulamin świadczenia usług serwisu LekkaLinia.pl

I. Postanowienia wstępne.

 1. Regulamin określa podstawowe zasady działania serwisu Lekkalinia.pl oraz warunki i zasady korzystania z usług online świadczonych przez Właściciela serwisu na rzecz Użytkowników, polegających w szczególności na przygotowywaniu indywidualnych planów dietetycznych dla poszczególnych Użytkowników na podstawie danych wskazanych Właścicielowi serwisu , przy czym Właściciel serwisu uwzględnia cele do osiągnięcia określane indywidualnie przez Użytkowników.
 2. Regulamin stanowi integralną część każdej z Umów, do zawarcia, których dochodzi w przypadku rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z dostępnych w serwisie Lekkalinia.pl Usług online.
 3. Serwis LekkaLinia.pl jest serwisem internetowym o złożonym charakterze, co może spowodować występowanie błędów technicznych lub awarii. LekkaLinia.pl dokłada wszelkich starań by zapewnić zmniejszenie negatywnych skutków błędów technicznych lub awarii. W celu usprawniania działania serwisu i niwelowania skutków błędów technicznych lub awarii będą wprowadzane okresowe przerwy techniczne. O planowanym wprowadzeniu przerwy technicznej Użytkownicy zostaną powiadomieni poprzez umieszczenie na stronie serwisu informacji o terminie i długości przerwy technicznej co najmniej na 2 dni przed jej wprowadzeniem. Planowane przerwy techniczne w miarę możliwości będą wprowadzane w porze nocnej.
 4. Publikowane przez Użytkowników w Serwisie LekkaLinia.pl informacje, komentarze, recenzje lub wypowiedzi, stanowią wyłącznie prywatne opinie Użytkowników.

II. Terminologia.

 1. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady świadczenia usług w serwisie LekkaLinia.pl.
 2. Właściciel serwisu – Anna Chęcińska-Dudek Poradnia Dietetyczna z siedzibą przy ul. Studnitza 11, 46-300 Olesno, NIP: 5761534835,REGON: 160260085.
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, korzystająca z usług serwisu LekkaLinia.pl oraz spełniająca wymagania określone niniejszym Regulaminem.
 4. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną , zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Właścicielem serwisu a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem.
 5. Usługa online - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Właściciela serwisu na rzecz Użytkowników za pośrednictwem serwisu LekkaLinia.pl na podstawie Umowy.
 6. Serwis LekkaLinia.pl - strona internetowa znajdująca się pod adresem: lekkalinia.pl, łącznie ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej integralną części, przy wykorzystaniu których świadczone są Użytkownikom Usługi online.
 7. Abonament – opłata za korzystanie z wybranych przez Użytkownika odpłatnych Usług online w wybranym przez Użytkownika okresie.

III. Usługi online serwisu LekkaLinia.pl świadczone za wynagrodzeniem.

 1. Poza usługami online świadczonymi nieodpłatnie, Właściciel serwisu świadczy również usługi za wynagrodzeniem.
 2. Użytkownik, który korzysta z usług online serwisu LekkaLinia.pl jest uprawniony również do korzystania z wszelkich usług online świadczonych nieodpłatnie.
 3. Właściciel serwisu LekkaLinia.pl świadczy następujące usługi online:
  • kompleksowy plan kuracji dietetycznej na okres ważności Abonamentu składający się z odpowiedniej ilości indywidualnych, dziennych planów żywieniowych, generowanych w oparciu o informacje przesłane przez Użytkownika;
  • narzędzia online do samodzielnej analizy diety, umożliwiające ustalenie orientacyjnej wartości odżywczej wybranych produktów spożywczych oraz planowanie jadłospisów na wybrany dzień;
 4. W ramach kompleksowego planu kuracji dietetycznej Użytkownik może wybrać jedną z diet następujących rodzajów:
  • Dieta odchudzająca: abonament 30 dni
  • Dieta odchudzająca: abonament 60 dni
  • Dieta stabilizacyjna: abonament 60 dni
  • Program zdrowe odżywianie: abonament 30 dni
 5. W ramach narzędzi online do samodzielnej analizy diety Użytkownik może wybrać różne warianty czasowe dostępności usługi:
  • Narzędzia on-line do samodzielnej analizy diety: dostęp 15 dni
  • Narzędzia on-line do samodzielnej analizy diety: dostęp 30 dni
  • Narzędzia on-line do samodzielnej analizy diety: dostęp 90 dni
  • Narzędzia on-line do samodzielnej analizy diety: dostęp 12 miesięcy
 6. W ramach odpłatnych usług online LekkaLinia.pl stanowiących kompleksowe plany kuracji dietetycznej, Właściciel Serwisu umożliwia ponadto Użytkownikowi w okresie ważności Abonamentu na tę usługę:
  • bieżące konsultacje z dietetykiem dokonywane za pośrednictwem poczty elektronicznej;
  • dostęp do narzędzi online do samodzielnej analizy diety.
 7. Użytkownik nie posiada dostępu do archiwalnych, kompleksowych planów kuracji dietetycznej (właściwych dla danej kuracji) po upływie okresu ważności danego Abonamentu.
 8. Właściciel Serwisu LekkaLinia.pl zastrzega, iż korzystanie z usług online świadczonych Użytkownikom odpłatnie wymaga dodatkowo:
  • zarejestrowania się w Serwisie LekkaLinia.pl, oraz posiadania aktywnego konta,
  • wykupienia Abonamentu na skonkretyzowaną usługę LekkaLinia.pl,
  • w przypadku kompleksowych planów kuracji dietetycznej – systematycznego, przynajmniej cotygodniowego pomiaru wagi,
 9. Aby rozpocząć korzystanie z odpłatnych usług online Użytkownik powinien:
  • dokonać wyboru interesującej go usługi online udostępnionej do sprzedaży w Serwisie,
  • wypełnić ankietę (udostępnianą na koncie użytkownika po opłaceniu usługi kompleksowego planu kuracji dietetycznej), zawierającą informacje niezbędne do wygenerowania pierwszego zestawu zaleceń dietetycznych.
 10. W przypadku wyboru przez Użytkownika kompleksowych planów kuracji dietetycznej, rozpoczęcie świadczenia odpłatnych Usług online nastąpi, nie wcześniej niż w ciągu jednej doby i nie później niż w terminie siedmiu dni roboczych, licząc od dnia zaksięgowania zapłaty za wybrany Abonament.
 11. W przypadku usługi udostępniania narzędzi online do samodzielnej analizy diety, rozpoczęcie świadczenia usługi następuje nie później niż w ciągu 1 doby, licząc od daty zaksięgowania zapłaty za wybrany Abonament.
 12. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że:
  • do właściwego oraz prawidłowego wykonywania przez Właściciela Serwisu odpłatnych usług online LekkaLinia.pl niezbędne jest współdziałanie Użytkownika, które polega na regularnym dokonywaniu i zgodnym z prawdą uzupełnianiu wymaganych informacji, gdyż kompleksowy plan kuracji dietetycznej generowany jest każdorazowo w oparciu o dane wskazywane przez Użytkownika po zalogowaniu się do jego konta w Serwisie LekkaLinia.pl,
  • stosowanie diety określonego rodzaju może być wykluczone w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do jej stosowania. Użytkownik oświadcza, iż przed przystąpieniem do stosowania wybranej spośród oferowanych w ramach odpłatnej usługi online LekkaLinia.pl diety, przeprowadził z odpowiednim lekarzem konsultacje celem ustalenia wszelkich zaleceń lub przeciwwskazań co do sposobu żywienia Użytkownika zgodnie z wybranym rodzajem diety,
  • decydując się na korzystanie z odpłatnych Usług online LekkaLinia.pl winien przestrzegać indywidualnych kompleksowych planów kuracji dietetycznej; modyfikacja planów kuracji może wystąpić jedynie po uprzedniej konsultacji z osobami wyraźnie upoważnionymi do tego przez Właściciela Serwisu,
  • kompleksowe plany kuracji dietetycznej mimo, iż przygotowywane będą w oparciu o stan aktualnej wiedzy naukowej, to jednak ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu nie gwarantują osiągnięcia pożądanych przez Użytkownika efektów.
 13. Użytkownik korzystający z odpłatnych Usług online serwisu przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie materiały udostępnione w ramach usług online mogą być wykorzystywane przez Użytkownika wyłącznie do jego osobistego użytku i nie mogą być w żaden sposób przez niego powielane ani wykorzystywane do innych celów niż określonych w Regulaminie.
 14. Warunkiem korzystania z odpłatnych Usług online Serwisu LekkaLinia.pl jest posiadanie przez Użytkownika Abonamentu na wybraną Usługę online LekkaLinia.pl.
 15. Aktywacja Abonamentu dla narzędzia online do samodzielnej analizy diety następuje w dniu, w którym usługa zostanie faktycznie udostępniona Użytkownikowi.
 16. Aktywacja Abonamentu dla kompleksowego planu kuracji dietetycznej następuje w dniu, w którym usługa zostanie faktycznie udostępniona Użytkownikowi.
 17. Ważność Abonamentu liczona jest w dniach, począwszy od chwili jego aktywacji do ostatniego dnia okresu obowiązywania danego Abonamentu włącznie.
 18. Zryczałtowana cena Abonamentu na usługę online LekkaLinia.pl polegającą na przygotowaniu kompleksowego planu kuracji dietetycznej wynosi odpowiednio:
  Okres ważności Abonamentu Cena
  Dieta odchudzająca: abonament 30 dni 170,00 zł
  Dieta odchudzająca: abonament 90 dni 350,00 zł
  Dieta stabilizacyjna: abonament 60 dni 270,00 zł
  Program zdrowe odżywianie: abonament 30 dni 170,00 zł
 19. Zryczałtowana cena Abonamentu na usługę online LekkaLinia.pl polegającą na udostępnieniu narzędzia online do samodzielnej analizy diety wynosi odpowiednio:
  Okres ważności Abonamentu Cena
  Dostęp 15 dni 9,00 zł
  Dostęp 15 dni (SMS) 11,07 zł
  Dostęp 30 dni 15,00 zł
  Dostęp 30 dni (SMS) 19,68 zł
  Dostęp 90 dni 35,00 zł
  Dostęp 12 miesięcy 100,00 zł
 20. Podane ceny są cenami brutto.
 21. Abonament można nabyć wyłącznie przedpłacając odpowiednią kwotę pieniędzy w jeden ze sposobów proponowanych Użytkownikowi przez operatora płatności, którym jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, prowadząca serwis PayU.pl.
 22. Właściciel Serwisu informuje, iż dany Abonament związany jest każdorazowo z danym kontem Użytkownika w Serwisie LekkaLinia.pl w ramach którego został uregulowany, w szczególności zaś, że nie ma możliwości zaliczenia go na poczet innych zobowiązań Użytkownika lub na poczet zobowiązań innego Użytkownika.

IV. Zasady świadczenia usług online przez Właściciela serwisu LekkaLinia.pl.

 1. Użytkownikiem serwisu LekkaLinia.pl może być wyłącznie osoba fizyczna, która spełnia łącznie dwa poniższe warunki:
  • zaakceptowała Regulamin.
  • ukończyła lat osiemnaście i nie jest ubezwłasnowolniona, choćby tylko częściowo,
 2. Poszczególne Usługi online dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy:
  • zarejestrowali konto w Serwisie LekkaLinia.pl, a następnie zalogowali się do swojego konta w Serwisie LekkaLinia.pl,
  • dokonali opłaty za poszczególne Usługi online, jeżeli dostęp do nich jest warunkowany uiszczeniem opłaty,
  • przed przystąpieniem do korzystania z Usług online stanowiących plany dietetyczne ustalili z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania diety, a nadto konsultacje takie prowadzą także na bieżąco w trakcie korzystania z planów dietetycznych przygotowanych dla nich w ramach Usług online,
 3. Konto Użytkownika zostanie aktywowane po potwierdzeniu przez Użytkownika, dokonanym za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. W celu prawidłowego korzystania z Usług online serwisu Lekkalinia.pl niezbędne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:
  • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
  • urządzenie umożliwiające przeglądanie stron WWW;
  • aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt powyżej, z siecią Internet;
  • posiadanie systemu operacyjnego Windows 98 lub nowszego;
  • posiadanie przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej albo Firefox w wersji 2 lub nowszej,
 5. Właściciel serwisu wskazuje, iż korzystanie z odpłatnej części serwisu jest możliwe również przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, które technologicznie odpowiadają wymienionym w pkt. 4 wymaganiom technicznym.
 6. Aby korzystać z Usług online serwisu LekkaLinia.pl należy podać prawdziwe dane dotyczące Użytkownika, na podstawie których Właściciel serwisu ocenia spełnianie przez Użytkownika określonych Regulaminem wymagań formalnych koniecznych do świadczenia Usług online oraz do dokonywania zmian tych informacji wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny.
 7. Użytkownik nie może udostępniać innym osobom swojego Konta, a także hasła służącego do logowania. Nieuprawniony dostęp do Konta Użytkownika, spowodowany udostępnieniem przez Użytkownika danych pozwalających na zalogowanie się w serwisie, obciąża odpowiedzialnością Użytkownika.
 8. Korzystanie z Usług online serwisu LekkaLinia.pl może następować wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i usług świadczonych za jej pośrednictwem.
 9. Użytkownikowi Serwisu LekkaLinia.pl nie wolno zamieszczać danych o charakterze bezprawnym, w tym naruszających prawa Właściciela serwisu (np. prawa autorskie) lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego (np. publikacja materiałów o charakterze erotycznym lub pornograficznym).
 10. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do usuwania publikacji w Serwisie LekkaLinia.pl przez Użytkownika materiałów lub treści naruszających choćby tylko w części postanowienia Regulaminu.

V. Usunięcie konta w Serwisie LekkaLinia.pl.

 1. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo usunięcia konta Użytkownika w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Użytkownik może w każdym czasie usunąć własne konto w Serwisie LekkaLinia.pl – przesyłając Właścicielowi Serwisu stosowną informację.
 3. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że usunięcie przez Właściciela Serwisu zgodnie z Regulaminem konta Użytkownika w Serwisie LekkaLinia.pl stanowi przeszkodę w wykonaniu Umowy o świadczenie odpłatnych usług online LekkaLinia.pl z przyczyn dotyczących Użytkownika, a zatem nie zwalnia Użytkownika z zapłaty przedpłaconego wynagrodzenia Właściciela Serwisu stanowiącego zryczałtowaną cenę danego Abonamentu.

VI. Polityka prywatności.

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Właściciel serwisu LekkaLinia.pl (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną),
 2. Użytkownik oświadcza, iż przez przystąpienie do korzystania z usług online LekkaLinia.pl, a w szczególności poprzez podanie swojego adresu e-mail celem wpisania Użytkownika na listę odbiorców cotygodniowego Newslettera LekkaLinia.pl lub poprzez podanie danych niezbędnych do założenia konta Użytkownika w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zarówno w danym momencie jak i w przyszłości jego danych osobowych w celach marketingowych, archiwalnych, naukowych, statystycznych i na potrzeby rozwoju i świadczenia usług Serwisu LekkaLinia.pl, w tym również w celu rozliczania płatności za usługi Serwisu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 4. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu LekkaLinia.pl do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez Właściciela Serwisu jak i podmioty trzecie.
 5. Serwis LekkaLinia.pl zapewnia Klientom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przepisach prawa.
 6. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Właściciel Serwisu zamierza je przetwarzać w celach marketingowych.
 7. Dane osobowe dotyczące Użytkowników są chronione przez Właściciela serwisu przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 8. Użytkownik poprzez umieszczenie materiałów lub wypowiedzi w Serwisie LekkaLinia.pl udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnienie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne i rozpowszechnianie (w szczególności w internecie) tych danych.
 9. Do zawarcia Umowy oraz świadczenia usług LekkaLinia.pl niezbędne jest każdorazowo wskazanie Właścicielowi Serwisu adresu aktywnego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z Usługami online LekkaLinia.pl.

VII. Odstąpienie od umowy

 1. Na podstawie przepisów o ochronie niektórych praw konsumentów, Użytkownik może odstąpić na piśmie lub w drodze korespondencji elektronicznej od umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a strony są zobowiązane do zwrotu tego co sobie świadczyły.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec (chyba, że strony umowy umówią się w sposób odmienny):
  • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 10 dni od dnia zawarcia umowy.
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

VIII. Procedura Reklamacyjna.

 1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: anna@lekkelinia.pl.
 2. Reklamacje należy składać w terminie ośmiu dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
 3. Reklamacja powinna określać Użytkownika oraz opisać okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. O przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową.

IX. Postanowienia końcowe.

 1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie wyłącznie z ważnych powodów związanych ze zmianą:
  • zmianą funkcjonowania Serwisu LekkaLinia.pl,
  • warunków korzystania z usług LekkaLinia.pl,
  • warunków świadczenia usług LekkaLinia.pl,
  • obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na działanie serwisu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego
 3. W przypadku zmiany Regulaminu serwis LekkaLinia.pl poinformuje o tym Użytkowników na stronach serwisu oraz w drodze korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika. Regulamin wchodzi w życie 14 dni od dnia jego ogłoszenia przez Serwis LekkaLinia.pl na stronach LekkaLiania.pl i wysłania powiadomienia Klienta o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną.
 4. Użytkownik ma prawo wystąpienia z serwisu LekkaLinia.pl przed wejściem w życie nowego Regulaminu poprzez złożenie oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu. W przeciwnym wypadku Użytkownik nadal pozostaje użytkownikiem serwisu na zasadach określonych w nowym regulaminie.
 5. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług LekkaLinia.pl rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny, według przepisów prawa polskiego.
 6. W przypadku uznania którekolwiek z postanowień Regulaminu prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

Wrocław, dnia 1 grudnia 2011 r.